Staffanstorpspartiet
Artikel till SDS och SkD

Berlinmur?
I förslaget till ny översiktplan för Staffanstorps kommun finns idéer om att det gamla järnvägsspåret genom Staffanstorp åter ska trafikeras med gods- och persontåg, på mindre än 10 meters avstånd från bostadsbebyggelse. 
Boende som drabbas av den planerade järnvägens sträckning finns i bland annat Djurslöv, Önsvala, Per Nilsabyn, Hagalid samt inte minst Kyrkbyn.
De boendes protester framför allt från Kyrkbyn, ser vi från Staffanstorpspartiet som synnerligen berättigade. På det informationsmöte som hölls i församlingshemmet i september år 2000, framkom kraftiga protester från de drabbade familjerna i Kyrkbyn. Tyvärr har inte de styrande politikerna vidtagit några åtgärder med tanke på dessa massiva protester. Att det finns husägare i Kyrkbyn, som kommer att begära inlösen av sina fastigheter har vi full förståelse för.
Vi i Staffanstorpspartiet tycker att planerna på ett järnvägsspår så nära husen är minst sagt horribla, med tanke på säkerhet, buller, vibrationer osv. Vårt parti är det enda, som klart och tydligt säger nej till detta ogenomtänkta förslag. 
De styrande är inne på fel spår! Staffanstorpspartiet vill i stället, för att möta framtida behov, avsätta ett spårreservat norr om Staffanstorp, ungefär där kraftledningarna går nu. Låt oss därför istället i samförstånd arbeta för att en eventuell järnväg går norr om samhället, och inte blir en ”Berlinmur”, som delar Staffanstorp i två delar.
Dag Sundius, Staffanstorpspartiet

Tillbaka