Staffanstorpspartiet
Insändare till SDS, omkretsen

Svar till Gert Åkesson!
Du har rätt i att av de många frågor Staffanstorpspartiet arbetar med hör invandringspolitik och den eventuella järnvägens sträckning till de mest aktuella.
Vi tar de boendes oro för miljö och barnens säkerhet på allvar. När de aktuella husen i Kyrkbyn byggdes, fick de inflyttande besked om, att någon utbyggd järnvägstrafik ”absolut inte är aktuell i framtiden”. Löften ska hållas. Att du, som bor i Månområdet, inte störs av järnvägsbuller förstår vi.
Det finns förslag om att järnvägen så småningom ska fortsätta till Sjöbo, kanske rentav ännu längre. Ska järnvägen konkurrera om resenärerna måste den vara snabbare och mera effektiv än alternativen buss och bil. Då räcker det inte med ett enkelspår, där tågen tvingas stanna och invänta varandra i rusningstrafik. Det måste naturligtvis till dubbelspår. Att anlägga dubbelspår vid Kyrkbyn anser vi vara helt uteslutet, av bl a miljö-, buller- och säkerhetsskäl.
I remisssvaret till översiktsplanen föreslog vi en utredning om möjligheten att anlägga spårreservat norr om Staffanstorp (ungefär där kraftledningarna går nu). Man måste tänka långsiktigt. Att anlägga järnvägar medför enorma kostnader och sträckningen måste utredas synnerligen noggrant. Då är det lämpligt, att utbyggnad av bostadsområdena i Staffanstorp sker mot Tirup-Gullåkrahållet, vilket gör den tänkta pågatågsstationen mer central för resenärerna. Då får vi också plats med busshållplatser och pendlarparkeringar.
Med Staffanstorpspartiets förslag blir du en av vinnarna, som får närmare till järnvägsstationen!
Dag Sundius, Staffanstorpspartiet

Tillbaka