Staffanstorpspartiet
Insändare till SKD

Bemötande av Bengt landgrens (BL) lögner.
BL påstår att Staffanstorpspartiet (Sp) har reserverat sig mot nämndens beslut om att begära hos fullmäktige att få anta detaljplanen på delegation. Detta är en helt felaktig uppgift. På förmötet hade jag en diskussion med BL där jag önskade att kommunen skulle förkorta planprocessen för att få en snabbare handläggning och samtidigt en lägre kostnad för planuppdraget. Detta motsatte sig BL och blandade in PBL 5:29 när jag talade om PBL 5:28. Det är ju allmänt känt att BL har svårt för att lyssna och höra vad ledamöterna framför. Han har alltid en förutfattad mening som han försvarar innan ledamöterna får ordet. Sammanträdet kan därvid komma att förlängas med ca 1 timme varje gång. Åter till min reservation där jag skriftligt an-fört att: -Bestämmelsen om störningsskydd bör förtydligas. -Eftersom kommunen vägrar att redovisa tunnelalternativet bör det i beskrivningen klart framgå motivet för detta. -Detaljplanen bör redovisa läge för förskola och skola. -Byalagets krav på nedschaktad järnväg delas av Sp. -Genomförandebeskrivningen bör kompletteras med exploateringsavtalet och dess innehåll där det klart framgår vad som skall byg-gas, när det skall byggas, hur det skall se ut och vem som skall betala. -Samt inte minst bör handlingarna beskriva vad som kan hända om det sker en osannolik olycka med farligt gods t.ex. att en gasolvagn exploderar eller att det sker ett större ammoniakutsläpp vid nuvarande hållplatsområde.
PS. På nämndens sammanträde blev jag av Göran Berggren anklagad för att skapa ett dåligt arbetsklimat för tjänstemännen. Jag trodde att tjänstemännen skulle utföra de politiska beslut som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige beslutat skall gälla för det fortsatta arbetet. Jag förbehåller mig rätten att yrka de politiska beslut som jag anser gagna medborgarna och kom-munen
Ralph Friberg, Staffanstorpspartiet

Tillbaka