Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Akutsjukvårdsutrustning till Räddningstjänsten!
Då det händer i vår kommun att det tar längre tid än normalt att få tag i ambulans,
borde vi kunna använda den fina kompetens som vår räddningspersonal besitter.
Personalen har regelbunden gedigen akutsjukvårdsutbildning, men ingen utrustning.

Även om detta inte händer många gånger per år så bör vi vara medvetna om att varje sekund är dyrbar, när det t.ex. gäller en hjärtpatient. När det inträffar att det tar längre tid än normalt för ambulans, anser vi att räddningstjänsten ska skickas på IVPA - Larm.

I dagsläget finns varken syrgas eller defibrillator i räddningstjänstens utrustning.
Vi anser att detta krävs för att på bästa möjliga vis kunna ge våra invånare den hjälp
de behöver så snabbt som möjligt.
Staffanstorpspartiet yrkar:

att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att avsätta medel för inköp av syrgasutrustning samt 1 st defibrillator till räddningstjänsten i Staffanstorps kommun.

Tillbaka