Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Förslag till trafikförbättrande åtgärder vid gång- och cykelöverfarten på Malmövägen vid Annerovägens förlängning.

A. Träden skymmer sikten för dem som skall passera Malmövägen i sydlig riktning mot Nämndemansgården.

Annerovägen
Bilden är tagen från övergångsstället på Malmövägen - Annerovägens förlängning mot öster

Som framgår av bilden är sikten för gående och cyklister som skall passera Malmövägen liksom de bilister som färdas i västlig riktning på Malmövägen långt ifrån tillfredsställande. Här behöver något göras innan en allvarlig olycka inträffar.

 

B. De för bilisterna farliga stenbumlingarna utmed Malmövägen bör snarast borttas eller bytas ut mot något mjukare material som är försett med tydliga reflexer.

stenbumlingar
stenbumlingar
Bilden visar de trafikfarliga stenbumlingarna som finns utmed Malmövägen.
Bilden visar de trafikfarliga stenbumlingarna som finns utmed Malmövägen.

Här har två av stenbumlingarna blivit påkörda. För att varna bilisterna för de omkullkörda stenarna har dessa försetts med varningsskyltar. Det är inte första gången en påkörning skett på denna plats. Vid tidigare påkörning blev även en av de två gatubelysningsstolparna påkörd. Avståndet mellan kantstenen och stenen är för övrigt alldeles för litet.

Staffanstorpspartiet yrkar:

att kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att ge Tekniska nämnden i uppdrag att
dels (A:) vid behov ta bort den siktskymmande vegetationen innan någon allvarlig olycka inträffar.
dels (B:) byta ut de trafikfarliga och felplacerade stenbumlingarna innan någon allvarlig olycka inträffar.
De båda att satserna A + B bör behandlas var för sig

Tillbaka