Staffanstorpspartiet
Motion till Kommunfullmäktige

Förbättra belysningen på gång- och cykelvägen i Annerovägens förlängning.

Belysningen på gång- och cykelvägen mellan Malmövägen och Skånevägen är i det närmaste obefintlig. Detta gäller speciellt i anslutningen till Skånevägen.

Gång- och cykelvägen är livligt trafikerad och är en viktig länk till och från centrum med butiker, busstation, skolor med mera.

 
Den mörka årstiden är nu under vinterhalvåret varför olägenheten bör åtgärdas snarast innan någon olycka inträffar. Den föreslagna åtgärden kan betraktas som akut.

Staffanstorpspartiet yrkar:

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att överlämna motionen till tekniska nämnden för dess prövning av dels vikten av vidtagande av den åtgärd som föreslås, då i förhållande tillbehovet av att andra trafik-säkerhetshöjande åtgärder företas, dels det ekonomiska utrymmet att genomföra den av motionärerna föreslagna åtgärden.

Tillbaka