Staffanstorpspartiet
Motion till Kommunfullmäktige

 

Gångbana Apoteksgatan – Södergatan vid folktandvården.

 

Gångbanan är ca 2,45 meter bred utmed Södergatans södra sida och ca 2,45 meter bred utmed Apoteksgatans östra sida. Vid folktandvårdens nordvästra hörn är gångbanan ca 1,45 meter bred. Lämplig bredd är här minst 2,0 meter.

folktandvårdens nordvästra hörn
Gångbanan lutar ca 22 cm räknat från folktandvårdens nordvästra hörn
till centrum av kantstensradien.

 

Gångbanans lutning bör inte överskrida 1:50 dvs. 2 cm/meter.

Här borde således gångbana luta max 3 cm och inte 22 cm:

södergatan
Fotot visar Södergatan i västlig riktning vid in- och utfarten till vårdcentralen och folktandvården.

 

Vid hörnet av huset på bilden bör således gångbanan sänkas ca 19 centimeter med tanke rullstolsbundna medborgares säkerhet.

 

Staffanstorpspartiet yrkar:
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ge tekniska nämnden i uppdrag att iordningställa nämnda gångbana så att rullstolsbunda medborgare kan passera utan risk för att välta med sin rullstol.