Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Avskaffa arvoden i kommunfullmäktige
Att vara förtroendevald och sitta i kommunfullmäktige är en hederssyssla, och bör därför inte arvoderas. Med tanke på kommunens ekonomiska problem är det av stor vikt att kommunfullmäktigeledamöterna går i spetsen och visar sin goda vilja att genomföra nödvändiga besparingar.
Det kan inte ligga i skattebetalarnas intressen att ha egoister på politiska poster. Har man en personlig politisk övertygelse, och vill påverka samhällsutvecklingen i en positiv riktning, måste man vara beredd att kämpa för denna utan att kräva höga ersättningar av skattemedel.
(Vi tycker däremot, att man bör få ersättning för faktisk förlorad arbetsinkomst). 
Vi yrkar,
att kommunfullmäktige beslutar, att det inte ska utgå några arvoden till kf-ledamöter under kommunfullmäktigesammanträdena.

Tillbaka