Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

 
Alternativ barnomsorg med valfrihet
Ovannämnda alternativa system skulle innebära, att föräldrar får betalt, för att vara hemma och vårda sina egna barn, samtidigt som de tar hand om ett antal andra barn från den kommunala barnomsorgskön.
 
Motiven till att införa systemet handlar om ekonomi och valfrihet, allt på frivillig basis.
 
Det är, förutom kommunens ekonomi, framför allt de föräldrar, som föredrar denna typ av barnomsorg, som skulle gagnas av systemet.
 
Kommunens kostnader för barnomsorgen skulle med stor sannolikhet bli lägre, efter-som varje barnomsorgsplats kostar cirka 80 000:-/år. Dessutom skulle naturligtvis arbetslösheten minska.
 
Ett liknande system skall utredas i Skurups kommun, varför Staffanstorps kommun där kan inhämta såväl positiva som negativa synpunkter ifrån deras utredning.
 
Staffanstorpspartiet yrkar

att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag, att ge Barn- och ut-bildnings nämnden i uppdrag, att utreda hur mycket kommunen skulle kunna spara, om föräldrar i Staffanstorps kommun skulle finna det alternativa systemet tilltalande för deras del.

Tillbaka