Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Viktigt med gatubelysning på landsbygden.

 

Vi går nu mot mörkare tider på dygnet. Därför är det synnerligen viktigt att det finns nödvändig gatubelysning på landsbygden.

Kommunen måste leva upp till ”nollvisionen” när det gäller trafiksäkerheten på våra vägar såväl inom tätorterna som på landsbygden.

Vägarna måste vara trafiksäkra för bilister, cyklister, gående m.fl. Om gatubelysningen släcks ner eller tas bort innebär detta en stor fara för alla trafikanterna som tvingas använda vägarna.

Kommunens tidigare försök att minska antalet stolpar med gatubelysning har totalt misslyckats. Gör inte om samma misstag en gång till. Behåll belysningen på vägen mellan Kyrkoby och Tottarp med flera ställen.

 
Staffanstorpspartiet yrkar:

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ge Tekniska nämnden i uppdrag att inventera behovet av utökad gatubelysning på landsbygden.