Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Bredda Väståkravägen
I takt med att Hjärup byggs ut i nordlig riktning har trafiken på Väståkravägen ökat och fortsätter att öka. Vägen var ursprungligen avsedd för trafik till och från ett smärre antal gårdar i Hjärup och Svarte Hjärup, och är dimensionerad efter detta behov. Vi anser, att dagens krav på trafiksäkerhet, framkomlighet och miljö kräver en breddning av vägen. Det är också direkt olämpligt att ha oskyddade trafikanter gående respektive cyklande på denna väg. Vi anser därför att behovet påkallar, att en gång-/cykelbana anläggs parallellt med Väståkravägen
Staffanstorpspartiet yrkar att kommunfullmäktige beslutar

att göra Väståkravägen mer trafiksäker genom att bredda den så att bredden anpassas till den ökande trafiken

att anlägga en gång-/cykelbana parallellt med Väståkravägen

Tillbaka