Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Cirkulationsplats på Malmövägen-Tingsvägen!

 

Det är redan i dag stora trafikproblem i den rubricerade korsningen.

Boende på Skånevägen och norr om Skånevägen har mycket svårt för att ta sig ut på Malmövägen. (Blekingevägen, Annerovägen, Oxievägen, Häradsbyn m.fl. gator)
Det samma gäller för de boende söder om Malmövägen. (Lagvägen, Nämndemansgården, Rättsvägen, Domsagovägen, Dommarringen m.fl. gator)
Förskolan på Lagvägen alstrar mycket trafik vid lämning och hämtning av barnen.Bilden visarkorsningen Malmövägen - Tingsvägen/Skånevägen.

Den ofyllda cirkeln på bilden visar läget för den föreslagna nya cirkulationsplatsen på
Malmövägen.

 

Förhoppningsvis blir Biblioteksgården med sina 30 lägenheter klar för inflyttning vilket innebär ökad trafik på Skånevägen fram till Malmövägen.
Det blir förhoppningsvis fler lägenheter i det tidigare REHAB-huset på Skånevägen vid Oxievägen.

Om Netto etablerar sig på PREEM-tomten blir det förhållandevis stor trafikökning till och från butiken vilket medför att korsningen blir ytterligare belastad med långa köer som följd. Förbudet mot genomfart på Skånevägen har ingen verkan vad det gäller kunderna till Nettobutiken.

Om påbyggnaden av ICA-butiken blir förverkligad kan det innebära att det även här skapas nya lägenheter vilket ökar trafiken väster ut på bland annat Skånevägen fram till Malmövägen.

 

I samband med ett eventuellt förverkligande av förslaget måste det också ske en översyn av gång- och cykeltrafiken i korsningen.

Även busshållplatsernas läge kan behöva ändras.

 
Staffanstorpspartiet yrkar:

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att överlämna motionen till tekniska nämnden för dess prövning av genomförande av motionärenas förslag.