Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Enkel, liten eller stor detaljplan - delegation från KF.

I reglemente för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antaget av KF § 150/98 (kompletterat enligt kf § 116/99, 221/02) finns i DELEGERING FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE 5 § reglerat nämndens rätt att bl.a. anta förslag till detaljplan och områdesbestämmelser m.m.

Citat ur reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER
§ 1
Det ankommer på miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att fullgöra kommunens uppgifter dels inom plan- och byggnadsväsendet och att därvid handha det närmaste överinseendet över byggnadsverksamheten, dels inom miljö hälsoskyddsområdet, dels enligt lag (1978:234) om nämnder för trafiksäkerhetsfrågor.

§ 2
Nämnden skall med hänsyn till kommunfullmäktiges övergripande mål utforma mål, riktlinjer och ramar för verksamheten inom sitt eget ansvarsområde.

DELEGERING FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE
§ 5
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skall besluta i följande grupper av ärenden:
1) Antagande, ändring eller upphävande av detaljplan enligt plan- och bygglagen 5 kap under förutsättning att kommunstyrelsen inte har någon erinran mot åtgärden och att planen inte reglerar exploateringssamverkan:
a) då bestämmelser om enkelt planförfarande i 28 § tillämpas
b) som enligt 7 § meddelar bestämmelser om vegetation samt markytans utformning och höjdläge (punkt 5), stängsel samt utfart eller annan utgång mot allmänna platser (punkt 7), placering och utformning av parkeringsplatser samt förbud att använda viss mark för parkering (punkt 8), markreservat för allmänna ledningar, energianläggningar samt trafik- och väganordningar (punkt 10),
c) som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt och överensstämmer med fullmäktiges direktiv i översiktsplanen eller motsvarande översiktliga beslutsunderlag.

2) Ändring eller upphävande av detaljplan enligt plan- och bygglagen före genomförandetidens utgång med fastighetsägarnas godkännande samt förlängning eller förnyelse av detaljplans genomförandetid (5 kap 14 §).

3) Antagande, ändring eller upphävande av områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen 5 kap under förutsättning att kommunstyrelsen inte har någon erinran mot åtgärden och att bestämmelserna inte reglerar exploateringssamverkan:
a) då bestämmelserna om enkelt planförfarande i 28 § tillämpas,
b) som reglerar fråga om vegetation samt markytans utformning och höjdläge (16 § punkt 6) och om skyddsanordningar för att motverka störningar från omgivningen (16 § punkt 7),
c) som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt och överensstämmer med fullmäktiges direktiv i översiktsplanen eller motsvarande översiktliga beslutsunderlag.

4) Påkallande enligt fastighetsbildningslagen:
a) av fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten skall kunna användas för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt (5 kap 3 § stycket 3).
b) av fastighetsbestämning såvitt gäller område med detaljplan eller områdesbestämmelser eller område beträffande vilket fråga väckts om upprättande av sådan plan eller sådana bestämmelser (14 kap 1 § stycket 2).
Slut på citatet.

Citat ur PBL 5 kap 28 §
I stället för vad som föreskrivs i 18 §, 20 §, 21 § andra stycket samt 22-27 §§ får bestämmelserna i andra stycket tillämpas (enkelt planförfarande), om förslaget till detaljplan är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten samt är förenlig med översiktsplanen och med länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 4 kap. 9 §.
Vid enkelt förfarande skall länsstyrelsen och de som anges i 25 § första stycket beredas tillfälle till samråd. När förslag till detaljplan föreligger skall de underrättas om detta och, om de inte godkänner förslaget, under minst två veckor ha tillfälle att skriftligen lämna synpunkter på förslaget. Denna tid kan förkortas om alla berörda är ense om detta. .........
Slut på citatet.

Citat ur PBL 5 kap 29 §
Detaljplan antas av kommunfullmäktige. Fullmäktige får uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta planer som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt.
Slut på citatet.


ÖP-2002
Överskitsplanen har bl.a. till uppgift att ge riktlinjer för detaljplaneläggningen. En väl genomarbetad översiktsplan kan således ge möjlighet till en ökad delegation. I samband med aktualiseringen av en översiktsplan kan det kanske vara motiverat att ta upp frågan om delegation från fullmäktige till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Detta för att få till stånd en diskussion kring denna fråga.

Frågor som då och då dyker upp är detaljplaneläggning på mark som inte tidigare planlagts respektive ändring av äldre planer i centrala lägen. I några fall har denna tillämpning inneburit att till synes harmlösa detaljplaneförslag antagits av kommunfullmäktige samtidigt som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antagit planer av "större vikt" i centrala lägen. För mer omfattande exploatering bör detaljplanen, även om översiktsplanen stödjer en sådan markanvändning; antas av fullmäktige.

På samma sätt bör detaljplaner med betydande stadsomvandlingar i känsliga lägen antas av fullmäktige. I andra fall bör tämligen harmlösa planändringar i strid mot översiktsplanen kunna antas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Självfallet får här också vägas in synpunkter från berörda remissinstanser, särskilt facknämnderna (som kanske borde ha vetorätt).

Exempel från Malmö
Allt sedan plan- och bygglagen trätt i kraft (1987-07-01) har man i Malmö kommun tillämpat tre (3) planförfaranden, nämligen enkel detaljplan, liten detaljplan och stor detaljplan.

Utöver de legala förutsättningarna att anta ett detaljplaneförslag i kommunfullmäktiges ställe har som praxis i Malmö tillämpats att om inte stadsbyggnadsnämnden är enig i frågan om ett planförslag skall detsamma överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

Det ankommer i första hand på stadsbyggnadsnämnden att göra de avvägningar som behövs för att planförslaget skall få nödvändig legalitet. Inget hindrar dock att man under planprocessens gång, då förutsättningarna ändras, väljer ett annat planförfarande än det "ursprungliga", t.ex. att en enkel plan blir liten plan eller att liten plan blir stor plan.


Enkel plan
Enkel detaljplan handläggs enligt 5 kap 28 § PBL. (kan användas när samrådskretsen är begränsad. Sakägarna bereds tillfälle till samråd under 14 dagar)

I nämnda paragraf finns reglerat när enkelt planförfarande kan användas.
Skillnaden mellan detta förfarande och normalt förfarande (liten och stor plan) består i att samrådskretsen begränsas, förslaget skall vara av begränsad betydelse och förenligt med över-siktsplanen. För att fånga upp synpunkter från boende, hyresgäster m.fl. har hyresgästorganisationer och bostadsrättsföreningar ett särskilt ansvar att ta kontakt med sina respektive medlemmar. Detta bör påpekas i remisser till nämnda organisationer och föreningar. Av förklarliga skäl har dessa underrättelser till boende m.fl. sina klara begränsningar. Detta bör vägas in vid valet av enkelt planförfarande.

Enkel detaljplan enligt 5 kap 28 § PBL antas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.


Liten plan
Liten detaljplan handläggs enligt 5 kap. 29 § PBL. (kan användas när samrådskretsen är större. Sakägarna bereds tillfälle till samråd under 3 veckor och utställning under 3 veckor)

I likhet med tidigare finns också i dag generella restriktioner i PBL, utformade med förutvarande kommunallagen som förebild. Föreskriften "av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt" har i förarbetena till nämnda paragraf exemplifierats med
" Detaljplanering i strid mot översiktsplanen,
" Motstridiga intressen, särskilt känsliga miljöer m.m.
" Invändningar från länsstyrelsen som kan befaras medföra beslut att kalla in planen för prövning enligt 12 kap 1 § PBL,
" Detaljplanering av större kommunalekonomisk betydelse eller andra åtaganden såvida inte dessa frågor beslutats i andra sammanhang,
" Planändring m.m. under detaljplanens genomförandetid.

I ett antal regeringsbeslut och några domar från regeringsrätten kan utläsas hur delegationsfrågan enligt 5 kap 29 § PBL prövats.

MOS äger sålunda rätt att i kommunfullmäktiges ställe dels anta förslag till detaljplan eller områdesbestämmelser dels ändra eller upphäva detaljplan eller områdesbestämmelser om ärendet inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt.

Till gruppen ärenden av särskild vikt hör framförallt nya detaljplaner för i huvudsak obebyggda områden och detaljplaner eller detaljplaneändringar, som innebär att ett område skall utnyttjas på väsentligt annat sätt än vad som tidigare avsetts eller synts troligt.

Staffanstorpspartiet anser att om i ett detaljplaneärende av den natur, varom här är i fråga, någon av de nämnder som skall höras, så begär, skall ärendet underställas kommunfullmäktige. Mot kommunallagens föreskrift, att beslut fattas med enkel majoritet, låter det sig inte göra att föreskriva underställning även i det fall, att en minoritet inom dessa nämnder trots beslut finner underställning önskvärd. SP anser emellertid att det ligger i sakens natur, att om väsentliga meningsskiljaktigheter komma till uttryck rörande ett visst detaljplaneförslag, den regeln bör tillämpas att antagandet hänskjutes till kommunfullmäktige.

Delegationen bör således endast gälla under förutsatt att envar av kommunstyrelsen och tekniska nämnden eller annan facknämnd inte har något att erinra mot förslaget.

Liten detaljplan handläggs med normalt planförfarande enligt 5 kap 29 § PBL antas av miljö och samhällsbyggnadsnämnden.

Stor plan
Stor detaljplan enligt handläggs med normalt planförfarande enligt 5 kap. 20 § mfl §§ i PBL och enligt MB.

Stor detaljplan godkänns i MOS och KS samt antas av kommunfullmäktige.

Skyddsbestämmelser och /eller rivningsförbud i detaljplan
I 5 kap 7 § första stycket 4 PBL ges möjligheten att i detaljplan införa skyddsbestämmelser och rivningsförbud för byggnader (även tomter) som avses i 3 kap 12 § PBL. Skyddsbestäm-melser och rivningsförbud i detaljplan kan utlösa ersättningsanspråk från byggnadens/tomtens ägare. Detta regleras i 14 kap 8 § första stycket2 eller 3 PBL.
Kravet på ersättning skall ställas inom två år efter det planen vunnit laga kraft. Talan skall väckas hos fastighetsdomstol. En indikation på hur fastighetsägaren reagerar på dessa be-stämmelser/förbud får man normalt i samband med det preliminära planförslaget (samrådet). Valet av liten eller stor detaljplan blir beroende på hur denna "förhandsinformation" enligt 5 kap 28 a § PBL utfaller. Är motståndet från berörda fastighetsägare stort får detaljplaneförsla-get underställas fullmäktiges prövning/antagande. Dessförinnan måste ambitionerna förankras hos kommunstyrelsen och i genomförandebeskrivningen noga beskriva de ekonomiska kon-sekvenserna för den enskilde fastighetsägaren.

Staffanstorpspartiet yrkar:

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att införa begreppen enkel detaljplan, liten detaljplan och stor detaljplan samt att inarbeta detta i reglementet för MOS. Facknämndernas vetorätt är viktig i detta sammanhang.

Tillbaka