Staffanstorpspartiet
Motion till Kommunfullmäktige

Förslag till ny förbifart utanför Esarps kyrkby.

Esarps kyrkby är en av de idylliska byarna runt tätorten. Enligt översiktsplanen vill kommunen slå vakt om dessa byar och de värdemässiga boende miljöerna och tillåter därför att viss ny bebyggelse kan tillåtas.

De flesta byarna har kommit till, längs de dåvarande trafikförhållandena med ganska ringa trafik. Husen har därför placerats ganska nära körbanorna. Den ökande trafiken medför därför stora olägenheter för de boende längs den gamla bygatan.

Den ökande trafiken genom Esarps by beror inte minst på bostadsutbyggnaden i Genarp med ökad pendeltrafik genom Esarp som följd. Även trafiken till och från Sturups flygplats har medfört ökad trafik genom Esarp.

De boende störs av buller, avgaser, vibrationer från trafiken på den smala vägen. Genomfarten används dessutom av tunga lastfordon. Vare sig personbilarna eller lastbilarna håller inte heller lagstadgad hastighet på vägen.

Problemet är inte nytt utan detsamma har uppmärksammats vid ett flertal tillfällen under senare år.

Staffanstorpspartiet yrkar:
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att revidera översiktsplanen och därvid redovisa den nödvändiga förbifarten samt ge tekniska nämnden i uppdrag att i samråd med Vägverket och Esarps byalag bestämma en lämplig sträckning för förbifarten utanför Esarps Kyrkby.