Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Delfinansiering av den första delen av Staffanstorpsbanan.
Turerna har varit många. I slutet av förra året hamnade en delfinansiering av den första delen av Simrishamnsbanan (Malmö – Staffanstorp – Dalby) med i Banverkets remissutgåva för den så kallade finansplanen för utbyggnader till och med 2015. En bidragande orsak till att banan kom med var att Malmö, Staffanstorp och Lunds kommuner lovat att skjuta till 50 miljoner till projektet. Region Skåne lovade att skjuta till lika mycket. När banverket överlämnade sitt förslag till framtidsplan 2004 – 2015 till Näringsdepartementet i augusti var Staffanstorpsbanan inte längre med.
I propositionen till regeringen har sex miljoner förts tillbaka till Banverkets budget. Detta beslut skulle gynna Staffanstorpsbanan. 
Hur många miljoner av dessa 50 miljoner kronor som de tre kommunerna har lovat att skjuta till belastar Staffanstorps kommun?
Hur mycket har avsatts i budgeten för år 2004 eller 2005?
Hur många miljoner utöver de ovan nämnda räknar kommunen med att skattebetalarna skall satsa för att få alla busslinjerna indragna och ersatta med en hållplats för kollektiv tågtrafik?
Kommer det att finnas någon form av kollektiv ”ringlinje” för att ge invånarna en möjlighet att kunna nå hållplatsen inom rimlig tid?
Staffanstorpspartiet yrkar:

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att redovisa vilka kostnader som budgeterats till delfinansieringen av Staffanstorpsbanan. Finns det en långsiktlig finansieringsplan för utbyggnaden av Staffanstorpsbanan bör denna redovisas för kommunfullmäktige snarast.

Tillbaka