Staffanstorpspartiet
Motion till Kommunfullmäktige

Trafikplats Flackarp (väg 108 - ny väg mot Hjärup)
Nyligen antogs detaljplanen för JAKRI, etapp II.
 
Förutsättningen var bl.a. att ny väg, mellan Vragerupsvägen och väg 108, skulle byggas parallellt med och väster om järnvägen. Se exploateringsavtalet. Med andra ord en ny och behövlig väg mot Lund.
Eftersom det förmodligen inte går att ansluta vägen till väg 108 som en vanlig trevägskors-ning kan det bli aktuellt med en planfri anslutning som måste utformas enligt Vägverkets krav på utformning av liknande anslutningar. Så vitt vi vet finns det inget avtal med Vägverket om utformningen och inte heller vad det kostar kommunen att utföra en planfri korsning. De kostnader som JAKRI förbundit sig att stå för kan ju inte justeras i efterhand. Ytterligare kostnader drabbar således kommunen till 100%.

Staffanstorpspartiet yrkar:
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att med Vägverket teckna avtal som reglerar såväl utformningen av anslutningen till väg 108 som de ekonomiska konsekvenserna för kommunen. Kanske Lunds kommun kan tänka sig att medverka om det blir möjligt att ansluta till Lunds södra delar också. (Bro över Höjeå).