Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Flagga skånskt!
I flera av våra framsynta grannkommuner har det skett en förnuftsrevolution under den senaste tiden. Man har genomfört kommunala beslut, som innebär, att den egna kommunen officiellt kan flagga skånskt. I de aktuella kommunerna är det tydligen möjligt att känna stolthet över våra lokala egenskaper och egenheter. Mindervärdeskomplex tvingar oss inte längre att låtsas vara stockholmare i förskingringen. Åtminstone tycks inte invånarna i de framsynta grannkommunerna känna av det tvånget.
Likaväl, som vi med stolthet kan hävda vår tillhörighet med Staffanstorps kommun, genom att vid lämpliga tillfällen hissa kommunens flagga offentligt, bör vi väl kunna visa att vi hör till Region Skåne, som nu blivit officiell i och med sammanslagningen av Malmöhus och Kristianstads län, genom att hissa den skånska flaggan vid samma och/eller andra lämpliga tillfällen.
Staffanstorpspartiet yrkar att kommunfullmäktige beslutar:
att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att tillse, att lämpligt antal skånska flaggor införskaffas.

att ”Skånska flaggans dag”, som firas tredje söndagen i juli, utses till officiell flaggdag i Staffanstorps kommun

att kommunen uppdrar åt kultur- och fritidsnämnden eller annan, att utfärda bestämmelser för när och var i övrigt flaggning med skånsk flagga bör ske.

Tillbaka