Staffanstorpspartiet
Motion till Kommunfullmäktige

Gångbana/körbana Blekingevägen – Biblioteket.

Redan vid bygglovprövningen påtalades behov av trafikreglerande åtgärder avseende de körbara in- och utfarterna till kringliggande fastigheter. Den föreslagna lösningen innebär blandad trafik (gång- cykel och biltrafik)

bild2
In och utfart till fastigheten 1:808
På denna ”gata” kommer en stor del av
byggtransporterna att ske.

bild4
In och utfart till fastigheten 1:808
samt lastzon och personalingång till
biblioteket.

bild2
Bilden visar den farliga korsningen.

 

bild4
Kör bar in- och utfart till bl.a. Blekingevägen 2 och i öster även till Norregatan.

Här blandas alltså biltrafiken med gång- och cykeltrafiken och det krävs klara och tydliga avgränsningar mellan de olika trafikslagen.

Denna lösning redovisades för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden:

bygglovshandling
Utdrag ur del av bygglovshandlingen (Situationsplanen).

 

Något förslag till åtgärder redovisades aldrig för nämnden.

 

Staffanstorpspartiet yrkar:
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med tekniska nämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden redovisa ett godtagbart förslag till lösning.