Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Bygg ut Södra Lundavägen som gårdsgata enligt kommunfullmäktiges tidigare intentioner.
Nu har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (2003-03-19, § 49) enligt önskemål från tekniska nämnden, beslutat att Södra Lundavägen inte skall färdigställas som gårdsgata i enlighet med tidigare beslut. Beslutet om gårdsgata ersätts med beslut om högsta hastighet på 30 km/tim avseende Södra Lundavägen och anslutande gator.

Under 80-talet diskuterades centralortens utformning. Man kände ett behov av att knyta ihop de olika utspridda delarna av centrum och söka skapa ett samlat centrum. Våren 1989 genomfördes en arkitekt-tävling i syfte att knyta samman det då mycket glesa centrumområdet. Av bilaga 4, Tävlingsområdets utsträckning och dess viktigare delar, framgår att ”gamla Lundavägen skall utformas som en GÅGATA”. Resultatet kan idag beskådas på plats. Bebyggelsen runt rådhuset kommer sannolikt också att förverkligas inom några år.

Dock saknas en viktig del, nämligen ombyggnad av Södra Lundavägen till gågata/gårdsgata, för att på ett estetiskt och trafiksäkert sätt knyta ihop AG-Favör, Gästis, Konsum m.fl. samt butikerna utmed Södra Lundavägen, med Torget. Allt i enlighet med kommunfullmäktiges tidigare beslut i frågan. Tekniska nämnden har på grund av sin låga budget inte orkat med att förverkliga KF-beslutet. Detta är synnerligen beklagligt och resulterar i att den fina visionen blir en halvmesyr. Som alla vet har Staffanstorps centrum tilldelats ett stadsbyggnadspris för dess utformning. Ett stort antal studiebesök har av denna anledning förlagts till kommunen och det är ju beklagligt att kommunen inte har haft råd att slutföra visionen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
Staffanstorpspartiet yrkar att kommunfullmäktige, beslutar ge kommunstyrelsen i uppdrag:
 
  • Att ge tekniska nämnden i uppdrag att slutföra utbyggnaden av Södra Lundavägen till en godkänd gårdsgata.
  • Tillbaka