Staffanstorpspartiet
Motion till Kommunfullmäktige

Fastställ enhetliga riktlinjer avseende utformning
av gator i kommunen.

Det råder stor förvirring när det gäller vilken bredd en gata skall ha i kommunen.
Skall det inte vara samma krav på en icke kommunal gata som för en kommunal gata?
Krävs det vändplats och i så fall hur stor skall denna vara?
Krävs det en enkel gångbana eller krävs det dubbla gångbanor?

Det är synnerligen irriterande att remitera ett detaljplaneförslag mellan tekniska nämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Det har även förekommit att en bil för sophämtning från IL Recycling service AB har fått provköra en på marken konstruerad vändplats.

I det aktuella fallet krävdes en större vändplats än den som tidigare godtagits av IL Recycling. Denna villrådighet skapar inget förtroende gentemot våra kreativa medborgare och byggare.

Ambulanstjänsten i Lund bör även höras avseende de för sjuktransporter olyckliga guppen i körbanan.

Staffanstorpspartiet yrkar:
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att med berörda nämnder fastställa riktlinjer avseende enhetlig utformning/gatusektion när det gäller gator och vägar i kommunen.