Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Motion angående fortsatt utbyggnad av GCVÄG utmed Banvallsvägens södra sida från Ämnesvägen till Hjärups hållplats.
Nu har gång- och cykelvägen mellan Staffanstorps tätort (Gullåkra) och Hjärup (Väståkra gård) färdigställts. Från Ämnesvägens anslutning till Banvallsvägen saknas gång- och cykel-bana utmed Banvallsvägens södra sida. Cyklisterna tvingas använda Banvallsvägens körbana om de skall mot Hjärups järnvägshållplats, eller om de skall mot Vragerup så tvingas de att använda Banvallsvägens körbana, och vidare på Vragerupsvägens körbana under den planskilda korsningen under järnvägen. Detta är inte bra ur trafiksäkerhetssynpunkt och bör snarast åtgärdas. 
Den centralt belägna GC-vägen mellan Blåklintsvägen och Tågvägen får då en naturlig anslutning till ett mer övergripande GC-nät. På sikt bör även en GC-väg mot Lund (Klostergården) parallellt med, och väster om järnvägen byggas.
Staffanstorpspartiet yrkar att kommunfullmäktige, beslutar ge kommunstyrelsen i uppdrag:
 
  • Att ge tekniska nämnden i uppdragm, att verka för att de föreslagna gång- och cykel-vägarna finns med i budgeten för kommande investeringar för utbyggnad av GC-vägar i Hjärup.

  •  
  • Samt att kommunstyrelsen till konsulterna som arbetar med den fördjupade översiktsplanen, för del av H
  • järup framför kommunens önskemål och nyttan med de föreslagna GC-vägarna.
  • Tillbaka