Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Krav på ENHETLIG UTFORMNING AV "GUPP" i Staffanstorp.
Vid kommunfullmäktiges möte 2002-11-04 § 195 anmäldes fråga från Ralph Friberg (Sp) ställd till tekniska nämndens ordförande angående ansvar för skador som uppkommer på fordon som passerar över s k "gupp i kommunens gator". Frågan skulle besvaras vid nästkommande sammanträde med KF

Av svaret framgick att kommunen inte ersätter skador som uppkommer när fordon passerar "guppen" eftersom, enligt tekniska nämndens ordförande P-O Kjellborn, alla i kommunen byggda gupp är utformade med en lutning motsvarande 1:10. Denna uppgift visade sig vara felaktig.

Efter att ha kontrollerat åtskilliga av de nu förekommande guppen visar det sig lutningen är betydligt brantare. Vid något tillfälle när MOS diskuterade trafikplanen närvarade kommunens tjänsteman Olle Nilsson som bekräf-tade att det förekommer brantare lutning beroende på diverse omständigheter.

Det finns nyanlagda farthinder på Industrivägen mellan Kometvägen och Meteorvägen där lutningen godkänts av bl.a. räddningstjänsten i Staffanstorp. Lutningen på dessa farthinder lär vara 1:20.

Staffantorpspartiet kräver att samtliga farthinder med brantare lutning än 1:20 borttas eller ersätts med nya där lutningen inte överstiger 1:20. I den händelse kommunen anser att det trots allt skall finnas farthinder i körbanan bör utformningen godkännas av Räddningstjänsten i Lund och Staffanstorp samt av Skånetrafiken m.fl. Som framgått av inslag i TV finns det stor risk att patienter vid ambulanstransport kan skadas när ambulansen tvingas att passera dessa höga gupp. Inställelsetiden till brand eller annan olycka kan också bli fördröjd.
 

Staffanstorpspartiet yrkar:

att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ge tekniska nämnden i uppdrag att se över alla nu byggda farthinder samt att i samråd med räddningstjänsten och Skånetrafiken utforma alla farthinder med max lutning 1:20 eller att borttaga desamma.

Tillbaka