Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Med anledning av det ”KOMMUNALA HANDIKAPÅRET 2003”.
Som alla vet är det KOMMUNALA HANDIKAPPÅRET år 2003.
Som kommuninvånare måste vi ställa oss frågan vad detta har inneburit för de berörda 
inom Staffanstorps kommun.
 
Staffanstorpspartiet yrkar:

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ge berörda nämnder organisationer m.fl. i uppdrag att vid årets utgång redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra situationen för funktionshindrade inom kommunen. Det vore också önskvärt att få de nedlagda kostnaderna redovisade för respektive åtgärd. 
Finns det planerade åtgärder medtagna för nästa års verksamhet?
 

Tillbaka