Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Bättre valmöjlighet i Hjärup
Kommunen måste förbättra valservicen i Hjärup. Ett högt valdeltagande är viktigt ur demokratisk synvinkel. 
De senaste fyra åren har antalet invånare i Hjärup ökat kraftigt. Möjligheterna att förhandsrösta i Hjärup var vid valet 1998 alldeles för snålt tilltagna (totalt 14 timmar fördelade på 7 dagar). 
Vi anser att de röstberättigade måste få tillfälle att förhandsrösta i Hjärup även på de båda lördagarna närmast före valdagen.
Antalet timmar för förhandsröstning i Hjärup bör minst fördubblas, och av dessa timmar bör alltså en del förläggas till de båda lördagarna närmast före valdagen.
Staffanstorpspartiet yrkar

att kommunfullmäktige beslutar att uppmana kommunens valnämnd att
tillse att möjligheterna att förhandsrösta i valen i september 2002 förbättras, genom att öppettiderna för röstning på Biblioteket (eller annan lämplig lokal) i Hjärup utökas kraftigt.

att det ska finnas möjlighet att förhandsrösta i Hjärup även de båda lördagarna närmast före valdagen, dvs den 7 och den 14 september.

att informationen till Hjärupsborna om möjligheterna att rösta i Hjärup måste förbättras i jämförelse med valet 1998.
 

Tillbaka