Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Inför ”Kommunens Dag” i Staffanstorp
Staffanstorpspartiet föreslår att en ”Kommunens Dag” införes i vår kommun. Dagen bör bli en festlig dag för våra kommuninvånare och gäster, gärna med något/några artistuppträdanden. ”Kommunens Dag” skulle fylla en viktig social funktion av samma slag som Bonnamarknaden och Kulturnatten gör. Avsikten är, att den inte ska arrangeras samtidigt som eller konkurrera med Lions Bonnamarknad eller Lions Kulturnatt. En lämplig tidpunkt kan vara slutet av augusti – början av september. ”Kommunens Dag” kan exempelvis likna de ”Tid till Framtid”-dagar, som tidigare arrangerats. Dagen kan gärna ges ett roligare och mer lockande namn. Kan man kanske tänka sig en tävling för kommuninvånarna i Kommun Aktuellt?
Kommunens arbete med att locka hit nya företag (arbetstillfällen/skatteintäkter) skulle kunna förbättras avsevärt, samtidigt som kommuninvånarna får tillfälle att informera sig om kommunens olika verksamheter. Positiva företeelser som Fältgruppen och Nattvandrarna får tillfälle att presentera sig. Med tanke på alla förestående pensionsavgångar bland kommunens personal är det viktigt att locka hit kompetenta sökande för att fortsatt kunna hålla en hög standard inom bl a skola, vård och omsorg. Med ”Kommunens Dag” skulle vi få tillfälle att locka hit intresserade från andra kommuner, för att bekanta sig med vår trevliga kommun och fördelarna med att leva/arbeta/driva företag i Staffanstorp.
Staffanstorpspartiet yrkar:
att kommunen genomför en årligen återkommande ”Kommunens Dag” i syfte att få nya företag att etablera sig i kommunen 

att värva kompetent personal till kommunens verksamheter

att ge kommuninvånarna större insikt i hur kommunen, dess olika
förvaltningar, avdelningar och nämnder arbetar

att genom information stärka den viktiga kampen mot droger

att informera om Fältgruppens och Nattvandrarnas viktiga verksamhet

Tillbaka