Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

(Denna motion skrev tillsammans med SPI)

Planskild korsning vid väg 108 och Gullåkra/Maskinvägen
Vägverket har till Staffanstorps kommun framfört önskemål om att få bygga en planskild korsning mellan väg 108 och Gullåkravägen/Maskinvägen. Denna angelägna trafiksäkerhets- och miljöförbättrande åtgärd kommer ej att belasta Staffanstorps ekonomi.
En planskild korsning skulle medföra följande fördelar:
1. Bättre miljö och mindre avgasutsläpp, då trafiken på väg 108 kommer att flyta i jämn hastighet.
2. Eliminerade köproblem och i samband därmed kraftigt minskade avgasutsläpp från trafiken som kommer från Gullåkravägen/Maskinvägen.
3. Väsentligt ökad trafiksäkerhet genom att trafiken från Gullåkravägen/Maskinvägen ej behöver korsa den kraftigt trafikerade väg 108 i samma plan.
4. Minskad barriäreffekt i kommunikationerna mellan de delar av Staffanstorp som ligger på östra respektive västra sidan av väg 108, eftersom man enligt detta förslag på ett betydligt smidigare sätt kan fördas i öst-västlig riktning under väg 108.
5. Förbättrad infrastruktur i enlighet med näringslivets berättigade krav på kommunen att underlätta gods- och persontransporter.
6. Man kommer ifrån problemet med de i rondeller vanliga s.k. ”upphinnandeolyckorna”.
Med tanke på att Riksväg 108 är kraftigt belastad dels med trafik från Sturup respektive Trelleborg på väg norrut till resten av landet (inberäknat både ”tung trafik” och ”trafik med farligt gods”), dels med trafik i motsatt riktning, är Vägverkets huvudalternativ med planskild korsning synnerligen angeläget och dessutom i samklang med den s.k.”nollvisionen”.
Staffanstorpspartiet och Sveriges Pensionärers Intresseparti yrkar

att Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunledningen att snarast meddela Vägverket, att Staffanstorps kommun förordar en planskild korsning mellan väg 108 och Gullåkravägen/Maskin-vägen enligt Vägverkets huvudförslag.

att uppdra åt Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden att snarast utarbeta en detaljplan enligt Vägverkets huvudförslag.

Tillbaka