Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Låt Staffanstorps kommun vara ”lapplisebefriad zon”!
Förbudsivrare föreslår emellanåt, att Staffanstorps kommun ska anställa parkeringsvak-ter och sätta upp parkeringsautomater. Vissa av dessa vill till och med att parkerings-vakter ska åka runt och bötfälla felparkerade bilar i HELA kommunen.
Vårt parti vill ha ett levande centrum. Fri parkering och tillräckligt antal parkeringsplat-ser gör Staffanstorps centrum mer attraktivt för boende och besökare. Affärslivet gyn-nas. Serviceutbudet ökas.
Antalet parkeringsplatser i Staffanstorps centrum måste snarast utökas, men inte bara av ovannämnda skäl, utan framför allt av miljöskäl. En bil, som snabbt hittar en ledig par-keringsplats, släpper ut betydligt mindre avgaser, än en bil, som tvingas köra runt och leta efter parkeringsplats .
Staffanstorpspartiet yrkar att kommunfullmäktige beslutar:
att kommunen inte ska anställa eller anlita parkeringsvakter.

att parkeringsavgifter och/eller parkeringsautomater ej får förekomma på kom-munal mark inom kommunen.

att anmoda polisen i Staffanstorp att hålla uppsikt över, samt, där man så finner lämpligt, bötfälla de få grova parkeringsöverträdelser, som sker inom kommunen (t ex funktionshindrades p-platser, lastplatser, omedelbart före övergångsställen och liknande).

att fler parkeringsplatser anordnas i Staffanstorps centrum, så tillgången motsva-rar efterfrågan.

Tillbaka