Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Angående Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens framtida utformning
Efter att ha verkat i Miljö och samhällsbyggnadsnämnden (Byggnadsnämnd, Miljö och hälsoskyddsnämnd samt Trafiksäkerhetsnämnd sammanslagna) under valperioden 1999 – 2002, med Björn Magnusson som ordförande, finner jag det synnerligen olämpligt att under valperioden 2003 – 2006 bibehålla denna konstellation.
Nämndens sammanträden har tidvis varit kaotiska med vilseledande information och svårigheter för ledamöterna att få svar på frågor (om ledamöterna över huvud taget fick ställa några frågor).
Vare sig miljöfrågor eller trafikfrågor har behandlats på ett tillfredsställande sätt.
Med tidigare erfarenhet från såväl Byggnadsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden samt Trafiksäkerhetsnämnden finner jag det lämpligt, att snarast möjligt återgå till den tidigare uppdelningen med en separat Byggnadsnämnd, en separat Miljö och hälsoskyddsnämnd samt en separat Trafiksäkerhetsnämnd. Tidigare fanns det tid att få relevant sakkunskap i de olika ärendena, innan beslut fattades.
Under valperioden 1999 – 2002 har trafik och miljöärenden stressats igenom, för att nämnden skall kunna hinna med att behandla även byggnadsnämndens ärenden. Denna uppfattning delas, så vitt jag vet, av de flesta partiföreträdarna.
Staffanstorpspartiet föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att se över organisationen avseende Miljö och samhällsbyggnadsnämnden, med den inriktningen, att det för valperioden 2003 – 2006 blir en återgång till de tidigare nämnderna nämligen med en Byggnadsnämnd, en Miljö- och hälsoskyddsnämnd och en Trafiksäkerhetsnämnd.

Ralph Friberg

Tillbaka