Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Motionsmotion
Behandlingen av inlämnade motioner drar ibland ut på tiden på ett oacceptabelt sätt. Det har varit så oavsett vilka politiska partier som har styrt kommunen. 
Enligt kommunallagen bör motioner vara behandlade inom ett år från inlämnandedatum. Vid den redovisning av obesvarade motioner, som bifogas kommunfullmäktigehandlingarna, framgår det alltför ofta, att många motioner ”dras i långbänk”.
Ur demokratisk synpunkt är det vidare oacceptabelt, att den politiska kommunledningen kan välja att behandla vissa motioner snabbt, medan andra får ”ligga till sig” tills det passar. Det är inte ovanligt att motioner får ligga mer än två år innan de slutbehandlas i kommunfullmäktige.
Staffanstorpspartiet yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att det åligger kommunstyrelsen att tillse, att inlämnade motioner har slutbehandlats inom ett år från inlämnandet, om ej speciella skäl för fördröjning föreligger. Dessa skäl ska i så fall i god tid redovisas för kommunfullmäktige.

Tillbaka