Staffanstorpspartiet
Motion till Kommunfullmäktige

Miniminivå för standarden på kommunala musikskolan
Nedskärningar inom musik och kultur området kan leda till allvarliga negativa konsekvenser. I en tid av ökande känslomässiga och psykiska problem bland barn, bör istället kraftfulla åtgärder sättas in för att åstadkomma en bättre situation. Vi bör därför ta fasta på aktuell forskning från Schweiz och vårt eget land som visar på att seriös musikutbildning är av största positiva betydelse för barns utveckling.
 
Det bör också påpekas att den förhållandevis höga standarden i Sverige vad gäller musikskolor i hög grad anses ha bidragit till den positiva utvecklingen av musiken som bransch och exportnäring. Det finns således även direkta ekonomiska argument för en kraftfull satsning på musikutbildning på basnivå.
 
Det behövs därför en plan med en miniminivå för standarden på musikutbildningen vid kommunala musikskolan.

Staffanstorpspartiet yrkar:
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ge kultur och fritidsnämnden i uppdrag att fastställa en miniminivå för standarden på musikutbildningen vid kommunala musikskolan.

Tillbaka