Staffanstorpspartiet
Motion till Kommunfullmäktige

Området vid Mellanvången – Södra idrottsplatsen.

Området innehåller i dag grusade bollplaner och gräsplaner samt ett större grönområde (Parkmark enligt gällande detaljplan). Tidigare förutseende planarkitekter har reserverat marken för nuvarande och kommande behov av grönområde.

Området används flitigt av minst tre förskolor och två 0-6 skolor. De boende kring området upplever i dag parkområdet som en stor tillgång för familjernas fritidsaktiviteter.

I grönområdets förlängning österut nås Hagalidskolan och Staffansvallen. Den enda trafikerade vägen som korsas är Stamvägen. Under Stamvägen finns en funktionsoduglig gångtunnel som kan åtgärdas och göras tillgänglig för personer med funktionshinder.

Om samhället skall växa med 500 – 1 000 personer om året behövs det tillgängliga grönytor för såväl barn som vuxna.

Staffanstorpspartiet yrkar:
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att planera området kring Mellanvången – Södra idrottsplatsen till en framtida centralt belägen upplevelsepark.