Staffanstorpspartiet
Motion till Kommunfullmäktige

PARKERINGSNORM att tillämpa vid ny detaljplan.

 

Då det råder en viss oklarhet när det gäller behov av antalet parkeringsplatser som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden/tekniska nämnden kan kräva att exploatören skall tillhandahålla för sina hyresgäster (inklusive besöksparkering) vid uppförande av nya flerfamiljshus.

 

Det samma gäller även för område med radhus och kedjehus liksom vid uppförande av enfamiljshus.

Hur långt kan kommunen kräva att de boende skall acceptera som godtagbart gångavstånd mellan bostad och parkeringsplats?

 

Staffanstorpspartiet yrkar:
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med Tekniska nämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ta fram en parkeringsnorm som skall gälla i kommunen.