Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Utse en ”Äldreombudsman” i Staffanstorp
De pensionärer, som med hårt arbete byggt upp vårt land och vår kommun, är värda en trygg ålderdom. Många av de äldre, som bor i kommunen, känner sig osäkra på vart de ska vända sig i olika frågor, som rör pensionärens vardagliga liv.
Staffanstorpspartiet föreslår att en ”Äldreombudsman” införes i vår kommun. Syftet skulle vara, att i första hand hjälpa de äldre tillrätta med vardagliga problem, eljest genom att koppla vederbörande vidare till den person inom kommunen, som handlägger den aktuella frågan. Om pensionärens problem inte ligger inom den kommunala kompetensen, kan ”äldreombudsmannen” ge pensionären råd om vart hon/han ska vända sig.
Ädreombudsmannen bör kunna nås per telefon, gärna med ett mycket enkelt telefonnummer, för att vara de äldre behjälpliga med diverse råd och tips, ävensom för att stötta, hjälpa och svara på frågor. Frågorna kan t ex gälla färdtjänst, bidrag, hjälpmedel.
Avsikten med motionen är inte att förorsaka kommunen ökade kostnader genom nyanställningar, de flesta frågorna ryms redan idag inom olika kommunala tjänstemäns arbetsområden. Någon av de tjänstemän, som redan idag handlägger äldrefrågor, kan få titeln ”äldreombudsman” och ett telefonnummer, som är lätt att minnas. Finessen med titeln skulle vara att pensionären känner ett utökat förtroende för tjänstemannen med titeln ”äldreombudsman”, och därför inte avhåller sig från att ”besvära” eller söka hjälp.
Staffanstorpspartiet yrkar:
att kommunen utser en ”äldreombudsman” som kan nås per telefon, för att hjälpa och stötta de äldre med diverse råd och tips

att, vid de tillfällen ”äldreombudsmannen” inte själv kan vara till hjälp, denne kan lotsa de äldre vidare till rätt instans inom kommunen, respektive lämna råd om vart pensionären lämpligen kan vända sig i övriga frågor

Tillbaka