Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Avskaffa oppositionsrådet!
Redan på Sture Nilssons tid som oppositionsråd hade undertecknade ledamöter inställningen, att det inte finns någon anledning för skattebetalarna, att kasta ut skattepengar på att arvodera en person, för att föra oppositionspolitik i kommunen, särskilt som det finns ett flertal oppositionspartier, däribland vårt eget, som inte i något som helst avseende, någonsin, haft överhuvudtaget någon hjälp av nämnda oppositionsråd. 
På detta sätt blir arvodet nämligen ett förtäckt, odemokratiskt, ekonomiskt bidrag till ett enda av oppositionspartierna, vilket säkert inte varit avsikten med detsamma. 
Påpekas bör, att oppositionsrådsverksamheten är odemokratisk i dubbel bemärkelse, dels genom orättvisan, att bara stödja ett enda oppositionsparti framför alla andra, men även genom att detta orättmätigt gynnade parti får en heltidsarvoderad talesman, som därigenom får mångdubbla möjligheter att skriftligen och verbalt påverka väljarna, i motsats till oss andra, ideella, yrkesarbetande fritidspolitiker och till förfång för demokratin.
Vad beträffar inställningen i denna fråga hos sådana skattebetalare, som inte är politiskt engagerade, så är det dem totalt främmande, att deras skattepengar används till ett sådant odemokratiskt ändamål.
För att undvika att motionen kommer att betraktas som personangrepp på Sture Nilsson, avstod vi från att lägga densamma. Även fortsättningsvis har vi haft ett existerande, välarvoderat (om än ej i demokratisk mening fungerande) oppositionsråd vid de tillfällen vi har aktualiserat motionen, varför den har fått samla damm ytterligare tid, av hänsyn till senare innehavare av posten.
 Av herr oppositionsrådet Lövendahls kommentarer i den politiska debatten (vi tänker då närmast på hans önsketänkande om regimskifte instundande val) drar vi slutsatsen att motionen nu kan läggas utan risk för att betraktas som ett personangrepp.
Staffanstorpspartiet yrkar 

att oppositionsrådsbefattningen avskaffas, så att inget arvode utgår för dy-
 lik verksamhet.

Tillbaka