Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Behöver kommunen ett oppositionsråd?

 

Redan år 2002 hade Staffanstorpspartiet inställningen, att det inte fanns någon anledning för skattebetalarna, att arvodera en person, för att föra oppositionspolitik i kommunen, särskilt som det fanns ett flertal oppositionspartier, däribland Staffanstorpspartiet, som inte vid något tillfälle, haft någon hjälp av något oppositionsråd.  
Med nuvarande regler blir arvodet nämligen ett förtäckt, odemokratiskt ekonomiskt bidrag till ett enda av 4-5 oppositionspartierna, vilket säkert inte varit avsikten med detsamma.

Påpekas bör, att oppositionsrådsverksamheten är odemokratisk i dubbel bemärkelse, dels genom orättvisan, att bara stödja ett enda oppositionsparti framför de andra oppositionspartierna, men även genom att detta orättmätigt gynnade parti får en heltidsarvoderad talesman, som därigenom får mångdubbla möjligheter att skriftligt och verbalt påverka väljarna, i motsats till de andra, ideella, yrkesarbetande fritidspolitikerna och till förfång för demokratin.

Nuvarande oppositionsrådet Torbjörn Lövendahl har enligt uppgift i dagspressen meddelat att han avser att lämna posten som oppositionsråd. Vi anser därför att det är ett ypperligt tillfälle att avskaffa oppositionsrådet, så att inget arvode utgår för dylikt arbete. Alternativt bör reglerna för verksamheten (KSau) ses över, innebärande att samtliga oppositionspartier får samma möjlighet till information innan beslut fattas.

Staffanstorpspartiet yrkar:

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att pröva om arvodet för oppositionsrådsbefattningen kan avskaffas, alternativt att reglerna för verksamheten ses över.