Staffanstorpspartiet
Motion till Kommunfullmäktige

Förslag att ändra arbetsordningen för kommunfullmäktige, § 30.
Nuvarande interpellationsregler tillåter inte att en interpellation får ställas till 2:a vice ordförande kommunstyrelsen.
 
Det vore ur demokratisk synpunkt lämpligt att arbetsordningen ses över så att antalet möjligheter att ställa en interpellation utökas att gälla fler personer.
 

Staffanstorpspartiet yrkar:

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att se över reglerna avseende till vem en interpellation får ställas. Det är ur demokratisk synpunkt lämpligt att i varje fall en interpellation får ställas till oppositionen, det vill säga till 2:a vice ordförande i kommunstyrelsen.

Tillbaka