Staffanstorpspartiet
Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande

Krav på yttre godsspår samt vad som händer när den osannolika olyckan inträffar.

 

I yttrandet (2005-01-25) till Banverket vilket godkändes av kommunstyrelsen 2005-02-07, § 14/05, framhåller kommunen att citat:

"Trygghetsaspekten för de olika utformningsförslagen bör belysas ytterligare och utifrån genus- och barnperspektivet….Konsekvenser av olyckor vid transport av farligt gods skall redovisas specifikt för förhållandena i Hjärup."

Samt citat:

"En djupare nedschaktning, till ca 7 meter, kan medge en bredare överdäckning i form av tunnel som minimerar barriäreffekterna (passage över järnvägen kan ske i plan) och ger en ökad stadsmässighet utöver maximal bullerdämpning."

Samt citat:

"Kommunens principiella inställning till behovet av kraftigt ökad järnvägstrafik genom Hjärup är att det förutsätter ett kapacitetshöjande järnvägsspår i ett yttre läge."

 

Staffanstorpspartiet önskar få ett förtydligande avseende anledningen till denna formulering.

1. Är inte kommunens bestämda uppfattning, att störningar och barriäreffekter i Hjärup skall minimeras genom att järnvägen skall förläggas i tunnel, samt att alla transporter med farligt gods på spåret skall förläggas utanför samhället?

2. Menar kommunen att ett yttre spår även kan användas för persontrafik och då för fjärrtrafik som inte stannar Hjärup?


3. Vid fullmäktiges sammanträde 2005-01-24 yrkade Ralph Friberg att yttrandet till Banverket skulle innehålla krav på redovisning av konsekvenserna om den osannolika olyckan med farligt gods inträffade inom järnvägsområdet i centrala Hjärup.

Vad blev det av med detta yrkande som kommunfullmäktige ställde sig bakom?


4. Varför har inte kommunen krävt att Banverket måste ta med kostnaderna för ett yttre godsspår samt att en tidplan upprättas innan Banverket får påbörja arbetet med de fyra spåren förlagda i tunnel genom Hjärup?

Tillbaka