Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Var rädd om den kvarvarande parkmarken.

 

Malmö parkernas stad är ett epitet som förpliktigar. Stadsparkerna är fantastiska anläggningar som en gång gav det lilla Malmö sitt gröna rykte.

Vore det inte önskvärt att lilla Staffanstorps kommun kunde skapa ett liknade epitet som det i Malmö stad.

Bygg inte bostäder på de kvarvarande parkerna i kommunen. Revidera ”Tillväxtprogrammet -7000 och ersätt ett antal förslag som innebär att parkerna bebyggs med bostäder.
Staffanstorpspartiet yrkar:

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta hänsyn till bevarandet av de få kvarvarande parkerna i Staffanstorps kommun. Det bör således redovisas rikligt med parkmark i den kommande grönplanen.