Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Parkering längs västra sidan av PH-Lings väg
Det klagas allmänt över att Staffanstorps centrum lider brist på parkeringsplatser. 
Staffanstorps friluftsbad har en jordvall mellan bassängen och P H Lings väg. Enligt personalen på badet är den delen av vallen, som vätter mot P H Lings väg endast till besvär, och badvakterna anslår dyrbar tid till att städa mellan jordvallen och staketet längs P H Lings väg.
Genom att schakta bort den östra sluttningen av ovannämnda jordvall, och ersätta den med t ex en mur eller slipers, kan man vinna cirka 2 - 3 m för att bredda P H Lings väg. Denna blir i så fall så pass bred, att man kan anlägga en parkering längs friluftsbadet, med plats för ett trettiotal bilar. På så sätt minskar bristen på parkeringsplatser, samtidigt som badvakternas tid kan ägnas åt bättre saker än att städa längs staketet. Behovet av parkeringsövervakning i centrum minskar då i takt med att antalet parkeringsplatser ökar.
Staffanstorpspartiet yrkar,
att kommunfullmäktige beslutar att anlägga nämnda parkering på P H Lings vägs västra sida.

Tillbaka