Staffanstorpspartiet
Motion till Kommunfullmäktige

Revidera ÖP-2002 omgående.

Kommunen har nyligen startat arbetet med "TILLVÄXT 7 000". Detta är ett alldeles utmärkt projekt men det borde ha redovisats i ÖP-2002 som kommunfullmäktige har ställt sig bakom och som skall ligga till grund för kommunens framtida utveckling. ÖP-2002 utgör kommunens nuvarande (läs dåvarande) bedömning av hur mark- och vattenområden skall användas och bebyggelsen utvecklas under de närmaste 10 - 20 åren.

 
Av det hittills framtagna materialet som har redovisats för kommunfullmäktige och vid ett fru-kostmöte dit kommunens företagare kallats för information avser kommunen att mångdubbla utbyggnadstakten vilket ställer stora krav på samhällsinvesteringarna som görs de närmaste åren.
 
Som vi förstått råder det stor enighet om intentionerna i "TILLVÄXT 7 000" såväl i kommunfullmäktige som av de närvarande vid frukostmötet.
 
Eftersom intentionerna i "TILLVÄXT 7 000" fullständigt strider mot intentionerna i ÖP-2002 såväl vad det gäller utbyggnadstakt som omfattning måste ÖP-2002 omedelbart revideras för att kunna utgöra grund för större samhällsinvesteringar i infrastruktur och anläggningar m.m..
 
ÖP-2002 upprättades under föregående mandatperiod och då kommunens översiktsplan skall aktualiseras under varje mandatperiod är det hög tid att något görs omgående.
 
Det bästa vore att ändra/upphäva antagandebeslutet och istället besluta om ny översyn där "TILLVÄXT 7 000" ligger till grund för revideringen av översiktsplanen (= ny ÖP-2006).
 

Staffanstorpspartiet yrkar:

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta ny för kommunen användbar översiktsplan (ÖP-2006) som bör kunna antas av KF senast december 2006.
Nuvarande översiktsplan har ingen aktualitet och kan inte ligga till grund för kommunens framtida utveckling.

Tillbaka