Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Ny detaljplan för verksamhetsområde söder om Foodia-området!

Som framgår av tidningsartiklar i dagspressen utreder kommunen möjligheten att förlägga ett ridhus inom området (i ÖP-2002 betecknat som utredningsområde) begränsat i norr av Foodia-området, i öster av Västanvägen och i söder av väg 11.

Denna tomt är förmodligen den bästa som kommunen kan erbjuda näringslivet med tanke på dess reklamläge samt dess närhet till riksväg 11. Rätt utformat kan det innebära bra PR för Staffanstorps kommun.

Att förlägga ett ridhus med tillhörande anläggningar är inte att rekommendera med tanke på de störningar som finns från trafiken på väg 11.  
 
Se bifogad karta

Staffanstorpspartiet yrkar

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ge miljö- och samhälls-byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en detaljplan för det i översiktsplanen betecknade utredningsområdet. Ändamålet bör huvudsakligen vara för verksamheter med inslag av kontor och handel. Dock ej livsmedelsförsäljning.

Tillbaka