Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Förslag till undanröjande av siktskymmande vegetation.

Människorna skall känna sig trygga när de rör sig i kommunens parker och speciellt när de rör sig på de övergripande gång- och cykelvägarna. Det är således viktigt att de som använder gång- och cykelnätet är väl synliga.

Gång- och cykelväg från biblioteket västerut. (FEL)
Gång- och cykelväg mot biblioteket österut. (RÄTT)
 
Ställ samma krav på kommunen som kommunen gör när det gäller siktskymmande vegetation i gatuhörn m.m.. Listan på liknande exempel som fotot ovan visar kan göras lång. Exemplet är hämtat från gång- och cykelvägen mellan biblioteket och Åttans idrottsplats. Anslutande gång- och cykelväg leder i nordlig riktning till Åkershusområdet.
Staffanstorpspartiet yrkar:
 
  • att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ge tekniska nämnden i uppdrag att se över alla siktskymmande korsningar i kommunens parker samt vid behov ta bort den siktskymmande vegetationen
  • Tillbaka