Staffanstorpspartiet
Reservation, Miljö och sammhällsbyggnadsnämnden

Reservation mot beslut ang sjuvåningshuset på gamla postens parkering.

Redogörelse

§ 151 och § 152
Jag yrkade att besvären skulle bifallas med hänvisning till mina tidigare under planprocessen framförda synpunkter. Det har inte framkommit något nytt som innebär att jag skulle ändra uppfattning

Övriga ledamöter yrkade att besvären skulle avvisas. Detta trots att minst två ledamöter kunde intyga att det saknats utställningshandlingar på Rådhusets anslagstavla under utställningstiden.

För att inte förlänga sammanträdet med kanske 8 olika förslag till yrkanden med efterföljande voteringar som alla skulle sluta med siffrorna 9 för att avvisa besvären - 1 för att bifalla besvären, valde jag att istället att skriftligt reservera mig mot stadsbyggnadschefens förslag till beslut som innebar att besvären skulle avvisas. Skälen för mitt ställningstagande framgår av reservationen.

 
RESERVATION MOT MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMN-DENS BESLUT ATT BESVÄREN AVVISAS. (2004-12-08 § § 151 OCH 152)

De båda paragraferna behandlades samtidigt i likalydande text.

1. När kommunfullmäktige (KF) 2003-04-22 § 42 beslutade att delegera till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MOS) att anta detaljplanen hade inte KF kännedom om alla de erinringar som under planprocessen inkommit mot de båda detaljplanerna. MOS borde efter utställningen och utlåtandet var undertecknat ha överlämnat hand-lingarna till KF för beslut om antagande. Jag hävdar att frågan om vem som skall anta planen uppenbart inte har genomlysts eftersom de inkomna erinringarna inte var kända för KF 2003-04-22. Normalt planförfarande enligt PBL 5 kap 20 § m.fl. borde ha tillämpats för denna detaljplan.
2. Beträffande kommunens redovisning av utställningsförfarandet måste jag framhålla att de klagandes redovisning är den riktiga. Själv intygade jag att jag själv med flera vid ett flertal tillfällen frågade personalen vid biblioteket efter utställningshandlingarna. Men ingen av de anställda på biblioteket kände till några utställningshandlingar vid något av de tillfällen jag efterlyste dessa. Samma besked fick även ett flertal av de klagande. Vid föredragningen i nämnden menade kommunen att utställningen ägde rum mitt under flyttningen till Rådhuset och att det därför kunde tänkas att handlingarna till biblioteket kommit bort. Denna bortförklaring kan jag inte ställa mig bakom. Att handlingar saknades vid Rådhuset kan intygas av minst två ledamöter i MOS samt av ett flertal av de klagande. Stadsbyggnadschefen menade att det faktum att kungörelsen angav att det skulle finnas handlingar på biblioteket inte innebar att kommunen behövde tillhandahålla några handlingar på biblioteket. Enligt min mening har planpro-cessen inte följt PBL 5 kap § § 19-30.
3. Beträffande eventuell jävsituation anger kommunen att personen i fråga är ledamot av KF och inte anställd i kommunen, personen har heller inte medverkat i behandlingen av ärendet och är inte ledamot i MOS som har antagit detaljplanerna. En viktig uppgift som borde ha redovisats är personens roll i Styrgruppen. Det framgår inte av stadsbyggnadschefens förslag till yttrande att personen varit ordförande i STYRGRUPPEN FÖR STANSTAD IV. Styrgruppen har under hela processen varit delaktig i och påverkat utformningen av detaljplanen för bl. a. Stanstad IV.
Kopia som styrker att personen varit ordförande i styrgruppen bifogas (Bilaga 1). Önskas ytterligare protokoll avseende styrgruppens agerande inte minst i programske-det kan dessa tillhandahållas av kommunen.
4. Som ledamot i MOS hävdar jag att stadsbyggnadschefens uppgift att klagandens uppfattning är oriktig måste jag omgående protestera mot. Det som i denna fråga framförts av de klagande är riktig. Tyvärr blev det ingen votering i frågan 2004-12-08 och något tidigare protokollfört yttrande finns inte att tillgå. Eftersom jag har varit närvarande vid alla nämndsammanträden som under planprocessen behandlat de båda detaljplanerna kan jag intyga att det som de klagande anfört är sanningsenligt. Som politiker i kommunen har jag vid ett flertal tillfällen diskuterat planutformningen med de berörda sakägarna. När oroliga grannar till personen önskade stöd för att stoppa detaljplanen fick reda på att detta var svårt eftersom vederbörande person varit ordförande i styrgruppen och därmed var delaktig i beslutet om nu aktuell utformning av de båda planerna.
5. Jag vidhåller att parkeringsutredning har vissa brister.
" Parkeringsutredningen avser endast planområdets behov.
" Antalet parkeringsplatser som försvinner är inte 60 som anges på sidan 8 i beskrivningen utan rätt uppgift är att minst 125 parkeringsplatser försvinner om planen genomförs. Dessa platser utnyttjas till bristningsgränsen efter det att kommunen flyttade in i Rådhuset.
" På sidan 9 i beskrivningen kan man läsa att det finns ett behov av ca 190 platser för Pilegården, Rådhuset och Stanstad IV. Observera att det krävs ca 100 platser för att tillgodose parkeringsbehovet för alla butiker, bank, kassaservice och torghandel m.fl.. Stadsbyggnadschefen har bekräftat för nämnden att par-keringsutredningen endast avser de båda detaljplanerna, Någon översiktlig parkeringsutredning för hela området kring Torget har ännu inte redovisats.
" Der råder redan nu en stor brist på parkeringsmöjligheter kring Pilegården, Rådhuset och Stanstad IV, butikerna, bankerna, ett antal företag m.fl. (såväl kommunal som kommersiell service).
" I utlåtandet sidan 2 (6) har stadsbyggnadschefen skrivit att parkeringsutredningen för de centrala delarna av Staffanstorp är under utarbetande. Skall kommunen först anta detaljplanerna och sedan ta fram en parkeringsutredning som visar det verkliga behovet. Enligt min mening synnerligen märkligt förfarande.

6. Beträffande hushöjderna sägs att de varit kända under hela planprocessen. När kommunen informerade medborgarna om de tre markanvisningsförslagen var alla närvarande inklusive kommunen överens om att det nu framlagda förslaget var det som samtliga ansåg vara det sämsta av de tre redovisade förslagen. Någon ytterligare information till de berörda medborgarna om att de två bästa förslagen hade skrotats och ersatts av det sämsta förslaget har inte förekommit. Det kom som en stor överraskning för de kringboende när samrådshandlingarna redovisades.
7. Uppgiften om att ett antal fastighetsägare har tecknat avtal med Staffanstorps kommun angående uppförande av tätt plank innebär inte att de berörda därmed har avsagt sig sin rätt att överklaga antagandet av detaljplanen. Några löften att avstå från att överklaga har inte lämnats till kommunen från någon sakägare. Trafiken på Valhallavägen upplevs av de närboende redan i dag som störande och uppförande av ett plank skulle därför kunna förbättra deras utemiljö. Det föreslagna planket kan definitivt inte hindra insynen på de låga atriumhusens uteplatser och då framförallt insynen från de översta våningarna i de båda höghusen.
8. I utlåtandet sidan 5 (6) har stadsbyggnadschefen skrivit att centrum har genomgått en förändring från by till stad. Denna förändring är en pågående process och en förändring som belönats med olika priser. Om detta helt främmande sjuvånings med flera hus varit byggda vid tiden för utdelningen av detta pris hade priset definitivt inte gått till Staffanstops kommun. Husen är enligt min och många medborgares uppfattning helt främmande i den prisbelönta småstaden.
9. Enligt min mening bör Länsstyrelsen nu pröva de enskildas intressen mot statens och kommunens intressen.
PBL 5:28: Den antagna planen är inte av begränsad betydelse. Den är av stor betydelse för alla medborgare som vistas i Staffanstorps tätort. PBL 5:29: Planen saknar heller inte intresse för allmänheten. Röster mot förslaget framförs dagligen från medborgare till medborgare liksom till politiker. Även politiker sinsemellan har svårt för att acceptera utformningen. PBL 5:20: Kommunen skall samråda med enskilda som har ett väsentligt intresse av förslaget. Något samråd med butiksägarna, bankerna med boende kring och i tätorten har inte förekommit. Möjligen en artikel i Staffanstorps Aktuellet numera Spegeln.
10. Jag anser att planen strider mot ett flertal bestämmelser i PBL. Se inkomna skrivelser från de klagande. De klagandes skäl bör noggrant prövas.
11. Jag anser att planen strider såväl formellt som sakligt mot ett flertal bestämmelser i PBL. Se inkomna skrivelser från de klagande. De klagandes skäl bör noggrant prövas.
12. Slutligen hoppas jag att Länsstyrelsen upphäver MOS beslut 2004-12-08 avseende
§ 151 och § 152, att anta detaljplanerna för Stanstad IV och Köpmannagården.
Flera klagande har i sina skrivelser ingående förklarat varför de klagat. Jag delar helt deras uppfattning och står helt bakom vad som framförts.

Med vänlig hälsning

…………………………………………….
Ralph Friberg


Tillbaka