Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Förslag till trafikförbättrande åtgärder vid Malmövägen-Skånevägen!
I korsningen Tingsvägen – Malmövägen – Skånevägen finns i dag ett antal övergångsställen allt för att bland annat kunna nå hållplatserna på Malmövägen på ett tryggt sätt.

Busshållplatserna är belägna på Malmövägens båda sidor omedelbart öster om korsningen. Hållplatserna nås lämpligen via det östra övergångsstället på Malmövägen.. 

Gång- och cykelvägen i parkremsan öster om bangolfen mynnar rakt ut i Skånevägen med dålig sikt. Trafiksituationen kan förbättras genom att vinkla av gång- och cykelbanan och bygga en ny parallellt med, och norr om Skånevägen fram till den nuvarande gångbanan väster om Preem. Därifrån nås busshållplatserna via det östra övergångsstället på Malmövägen. Samtidigt förbättras sikten för de som skall passera Skånevägen.
Med denna lösning kan det västra övergångsstället på Malmövägen slopas. (En risk mindre).
Se bifogad karta
Förslag

Kommunfullmäktige föreslås ge tekniska nämnden i uppdrag att se över utformningen av korsningen Malmövägen – Skånevägen genom att

Dels flytta övergångsstället (väster om korsningen) på Skånevägen från Shell till Preem (öster om korsningen).

Dels slopa det västra övergångsstället på Malmövägen vilket innebär en risk mindre.

Dels utforma anslutningarna till det östra övergångsstället på Malmövägen för gång– och cykeltrafik.

Tillbaka