Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Förslag till trafikförbättrande åtgärder på Skånevägen!
Skånevägen har i dag en bredd på 9,00 meter.

Det har klagats på bilister m. fl. som kör med för hög hastighet på gatan.

Gatan saknar gångbanor. Det finns en dåligt målad linje som kan uppfattas som om det vore en gångbana. Men det är det inte.

Parkeringsförbud råder på gatans norra sida. På den södra sidan är det tillåtet att parkera.

Anslutande gator Blekingevägen, Annerovägen, Albovägen, Ingelstadsvägen, Herrestadsvägen, Vemmenhögsvägen ansluter alla från norr. Det vill säga att högerregeln gäller vid utfart från dessa gator till Skånevägen. Sikten är ganska dålig och bilisterna kör för fort på Skånevägen.

Om Skånevägen ges en sektion med 6 meters gata och 3 meters gångbana vinner man dels att sikten blir bättre för trafiken från de angränsande gatorna, dels säkrare för de gående, och dels blir körbanan smalare vilket innebär lägre hastighet på gatan (bättre miljö). 
Se bifogad karta
Förslag

Staffanstorpspartiet föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ge tekniska nämnden och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 
att markera och skylta en tre meter bred gångbana på Skånevägens norra sida mellan busstationen och Oxievägen.

Tillbaka