Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Förslag till trafikförbättrande åtgärder vid Busstationen i korsningen Storgatan-Skånevägen.
Om man färdas i sydlig riktning på Storgatan och skall svänga i på Skånevägen leds trafiken utefter en kantsten in på den nordliga ”gångbanan” på Skånevägen. Huruvida det i lagens mening är en gångbana eller inte är det olika meningar om. Den gatsten som har lagts i körbanan uppfattas av de flesta som att det är fråga om en gångbana.
Det är även svårt för bussarna att komma ut busstationen till Skånevägen. Det syns tydliga spår i planteringen samt i form av skadad kantsten. Här behövs en översyn.
Se bifogad karta
Förslag

Kommunfullmäktige föreslås att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ge tekniska nämnden och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att

Dels se över utformningen av korsningen Storgatan – Skånevägen.

Dels se över utformningen av bussutfarten till Skånevägen.

Dels vid behov ändra de lokala trafikföreskrifterna. (Gångbanan).

Tillbaka