Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Förslag till trafikförbättrande åtgärd på Skånevägen vid busstationen i Staffanstorp.
Det har byggts ett trafikfarligt hinder ut i körbanan på Skånevägens norra sida omedelbart väster om busstationen. Denna åtgärd tvingar bl.a. cyklister att helt omotiverat svänga ut i körbanan ca 2 meter och därvid utsätta sig för stor risk att bli påkörda av en bakomvarande bilist under omkörning. Detta gäller även för personer som skall passera hindret med barnvagn. Bilister och cyklister löper stor risk att köra på det omarkerade hindret i körbanan.
Som alla kommunfullmäktiges ledamöter vet så har tekniska nämndens ordförande med medhåll från polisen, klart deklarerat att det inte finns några gångbanor på Skånevägen. Som skäl till att det inte finns någon gångbana på Skånevägen angavs att Skånevägen inte används av gångtrafikanter på detta avsnitt eftersom dessa trafikanter till och från Skånevägen endast har som mål att komma till och från Bråhögsplatsen. Uppgiften om de gåendes mål är för de flesta helt främmande och den stämmer inte med verkligheten. En stor del av gångtrafikanterna har även mål som Vårdcentralen, Idrottsvägen och inte minst den planfria gång och cykeltunneln under Malmövägen.
 
Det beskrivna hindret i körbanan måste snarast åtgärdas så inte människor kommer till skada.
Åtgärden kan bestå i att hindret borttas eller att som första alternativ Skånevägens norra sida kompletteras med en gångbana fram till Blekingevägen och viktigast att Skånevägens norra sida kompletteras med en gångbana mellan hindret och Storgatan. Om inget görs måste tydliga varningsmärken sättas upp.
 
Staffanstorpspartiet yrkar:

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ge tekniska nämnden i uppdrag att ansvara för att hindret borttas eller som första alternativ att Skånevägens norra sida kompletteras med en gångbana mellan hindret och Storgatan samt att Skånevägens norra sida kompletteras med en gångbana mellan hindret och fram till Blekingevägens lagliga gångbana.

Tillbaka