Staffanstorpspartiet
Motion till Kommunfullmäktige

Förslag till kompletterande text att anbringas under skylten
"Välkommen till Staffanstorp - den skånska småstaden"
När kommunen nu bestämt sig för att bygga sjuvåningshus på den i dag så nödvändiga parkeringsplatsen vid Torget/Rådhuset har ju också den prisbelönta utformningen av kvarteren i tätorten försvunnit. Den nu befintliga skylten med texten:

har inte längre något berättigande och bör tas bort eller kompletteras med texten:

Här bygger vi sjuvåningshus på den för besökare nödvändiga parkeringsplatsen till Rådhuset med kringliggande butiker.

Staffanstorpspartiet yrkar:
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ge tekniska nämnden i uppdrag att skylten tas bort eller kompletteras med texten "Här bygger vi sjuvåningshus på den för besökare nödvändiga parkeringsplatsen till Rådhuset med kringliggande butiker.