Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Minska socialbidragskostnaderna!
I Skurups kommun har man sedan år 1997 lyckats sänka socialbidragskostnaderna med närmare 45 %. Upphovet till denna minskning av socialbidraget är en folkpartistisk (äras den, som äras bör!) motion, som ingavs år 1997. 
I radio P4 intervjuades idag Skurups socialdemokratiska kommunalråd, varvid bland annat frågan uppkom, hur en motion från ett oppositionsparti kunnat vinna sådant gehör. Kommunalrådet (äras den, som äras bör!) svarade då, att ”i denna kommunen har vi principen, att vi inte tittar varifrån en motion kommer, utan bedömer motionen efter dess innehåll”, vilket låter som musik i en staffanstorpspartists öron. 
Jag föreslår, att kommundirektören får i uppdrag att låta utreda konsekvenserna av Skurups kommuns sätt att bedriva sin socialbidragsverksamhet (nedan kallat ”Skurupssystemet”), och att denna utredning genomföres av en kommission innehållande både kommunala tjänstemän och politiker. De tjänstemän och politiker som deltar bör naturligtvis inte uteslutande komma från berörd enhet respektive socialnämnden, eftersom man kanske inte med lika friska ögon kan upptäcka fördelar i andras system, om man är involverad i ett annat, som man kanske själv varit med om att utforma. Poängteras bör, att detta inte på något sätt är avsett som kritik vare sig mot socialnämnden eller mot de tjänstemän som handlägger de sociala frågorna inom kommunen, detta är en princip, som jag tycker bör gälla alla utredningar.
Staffanstorpspartiet yrkar 

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att låta utreda konse-kvenserna av att ”Skurupssystemet” implementeras i den sociala verksamheten i Staffanstorps kommun.

Tillbaka