Staffanstorpspartiet
Motion till kommunfullmäktige

Öppna Staffanstorpsbanan för enbart spårvagnstrafik.

 

Efter det att kostnaderna för åtgärder inom Staffanstorps kommun för ett öppnande av Staffanstorpsbanan (pågatåg + spårbunden godstrafik) nu visat sig vara uppe i ca 2 miljoner för att klara det viktigaste i form av planskilda korsningar m.m. och att Banverket nu funderar på att skjuta projektet framåt i tiden och de angivna kostnaderna i flerårsplanen inte kan innehållas anser vi det riktigt att i avvaktan på slutliga handlingar avseende Staffanstorpsbanan lägga detta pågatågsprojekt på is.

Om kommunen i stället låter Skånetrafiken vara länshuvudman för ett nytt bolag som svarar för spårvagnstrafiken på Staffanstorpsbanan så kommer kommunen att slippa inblandning från Banverkets sida vad gäller utformning och framför allt pengatilldelning från statens sida.

 
Bolaget skulle i första hand lösa spårvagnstrafiken mellan Malmö – Staffanstorp - Lund och Dalby. I förlängningen kan även övriga delar av Skåne ingå i bolaget.
 
Staffanstorpspartiet yrkar:

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att diskutera med Region Skåne om möjligheten att flytta huvudmannaskapet från Banverket till Region Skåne eller eventuellt annat kommunalt helägt bolag. Vi talar om den nya generationens spårvagnar som kan trafikera spåret nära bostäderna utmed spårvagnsspåret och som dessutom kan göra täta hållplatsstopp där befolkningsunderlaget är tillräckligt stort.